Stadgar för Sökarna - Ohtsedäjjah, ideell förening, antagna den 4 juni 2007, ändrade den 29 augusti 2010

§1 Föreningens namn skall vara Sökarna -Ohtsedäjjah. Föreningens syfte är att verka för dokumentation och registrering av samiska kulturspår samt att sprida kunskapen om dem. Föreningen skall också administrera den databas som byggts upp under projektet "Att spåra sin historia". Föreningen bildas den 4 juni 2007 på Gaaltije i Östersund.

§2 Som medlem i föreningen kan den vara som aktivt vill arbeta i enlighet med målparagrafen (§1) eller som passivt vill stödja dess syfte. Även föreningar, organisationer, samebyar och liknande sammanslutningar kan vara medlemmar, men har dock bara en röst på årsmöten varvid fullmakt skall kunna uppvisas.

§3 Föreningen skall ledas av en styrelse på fyra personer jämte två suppleanter vilka väljes på årsmöte för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassör. Styrelsen fattar beslut genom majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. En majoritet av styrelsens ledamöter skall vara röstberättigade till Sametingsvalet. Styrelsen eller ordföranden kan när som helst inbjuda medlemmarna till gemensamma möten utöver de obligatoriska års- och medlemsmöten som regleras av stadgarna.

§4 Styrelsen har sitt säte i Östersund.

§5 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§6 Årsmöte hålls varje jämnt årtal före juni månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.
· Val av ordförande och sekreterare för mötet.
· Frågan om mötets behöriga utlysning.
· Val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet.
· Upprättande av röstlängd för mötet.
· Redovisning av styrelsens förvaltningsberättelse för de senaste verksamhetsåren.
· Revisionsberättelse.
· Ansvarsfrihet för styrelsen.
· Val av styrelse (fyra), suppleanter (två), revisor (en) och valberedning (två) för en tid av två år.
· Fastställande av medlemsavgift.
· Verksamhetsplan för de kommande åren.
· Övriga ärenden om upptagits i kallelsen till årsmötet.

§7 Varje udda årtal skall ett medlemsmöte hållas före juni månads utgång. Medlemsmötet skall vara mindre formellt än årsmötet och handla mer om sakfrågorna inom föreningens verksamhetsområde.

§8 Kallelse till såväl årsmöte som medlemsmöte skall ske genom brev och/eller e-post till alla medlemmar och vara avsänt senast fjorton dagar före mötet.

§9 Dessa stadgar kan ändras genom majoritetsbeslut på ett årsmöte om de föreslagna ändringarna är beredda av styrelsen och utsända med kallelsen.

§10 Vid föreningens upplösning skall de ekonomiska och övriga tillgångarna tillfalla Stiftelsen Gaaltije eller om denna ej längre existerar, annan samisk sammalslutning av liknande karaktär.

Till startsida